Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2

Definicje

1. Sprzedawca - Firma Handlowa Bajka Spółka Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą 38-500 Sanok  ul. 1000-lecia 83 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713617, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 687-000-68-05, Regon 370187262

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bajka.sanok.pl

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu

5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą

9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta

10. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach w Sklepie

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, z możliwością modyfikacji Produktów i ich ilości

13. Produkt – dostępna w Sklepie część ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech produktu – umowę o świadczenie usług

§ 3

Dane kontaktowe

1. adres siedziby 38-500 Sanok  ul. 1000-lecia 83
2. telefon 13 46-42-110
3. fax 13 46-42-111
4. e-mail sklep.bajka@interq.pl

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów oraz składania zamówień niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej e-mail

c. włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w niniejszym dopuszczonym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta

2. Przeglądanie Produktów Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:

a. po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu

b. jako Gość – poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT

4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt/Produkty oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia

5. Jeśli charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości kwoty końcowej, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie oraz innych kosztach będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

6. Jeśli mimo to Klient zamówi Produkt określony w punkcie 5 i opłaci podstawowe koszty transportu, Sprzedawca poinformuje Klienta o dopłacie jeszcze przed realizacją Zamówienia i na jego wyraźną zgodę Zamówienie zrealizuje

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji, uzupełniając następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło. Rejestracja wymaga wcześniejszego zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację. Po utworzeniu Konta należy uzupełnić dane adresowe i kontaktowe, niezbędne do realizacji Zamówienia

2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne

3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji

4. Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (opcjonalnie)

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, umieścić go w Koszyku

3. wypełnić formularz dostawy i płatności

4. zatwierdzić zamówienie przyciskiem Zamawiam z obowiązkiem zapłaty. Zatwierdzenie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży

5. opłacić Zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności

§ 8

Metody dostawy i płatności na terenie Polski

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

a. dostawa darmowa firmowym środkiem transportu Sprzedawcy – opcja wyłącznie dla Klientów z zawartą ważną umową handlową

b. dostawa płatna za pośrednictwem firmy kurierskiej

c. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego w Sanoku przy ul. 1000-lecia 83

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. odroczony termin płatności - opcja wyłącznie dla Klientów z zawartą ważną umową handlową

b. płatność elektroniczna

c. płatność zwykłym przelewem na konto Sprzedającego

 BNP Paribas nr rachunku 22 1600 1462 1864 8483 7000 0001

d. płatność za pobraniem (ze względów bezpieczeństwa opcja niedostępna w czasie pandemii)

e. płatność przy odbiorze w przypadku odbioru osobistego (gotówką lub kartą płatniczą) w siedzibie Sprzedającego w Sanoku przy ul. 1000-lecia 83

3. Przy płatności zwykłym przelewem na konto Sprzedającego, w celu szybkiej identyfikacji płatności, na poleceniu przelewu Klient powinien podać numer Zamówienia oraz imię i nazwisko lub nazwę instytucji zamawiającej. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie Zamówienie zostaje anulowane

4. W przypadku płatności przy odbiorze Klient reguluje należność kurierowi po dostarczeniu towaru

5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu (patrz również § 5 punkt 5 i 6)

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Zamówienia w Sklepie realizowane są według kolejności ich składania. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12, w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego

3. Zamówiony Produkt zostanie dostarczony pod wskazany przez Kupującego adres. Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego

b. w przypadku wyboru przez Klienta sposoby płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

4. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia może całkowicie zrezygnować z Zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia

5. Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT lub paragon

                                                                                                                                                   § 10

                                                                                                                                Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik

3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną e-mail lub fax-em. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 niniejszego Regulaminu

5. Skutki odstąpienia od umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za nieważną

b. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin zostaje zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni

c. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania)

d. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji Produktu

e. Sprzedający zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni wszystkie dokonane przez niego płatności , w tym koszty dostarczenia do Sprzedającego rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

f. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami

6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie, np. pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu będzie zamieszczona w opisie Produktu w Sklepie.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i powystawowe. Na stronach Sklepu, w każdej ofercie Produktu powystawowego znajduje się szczegółowa informacja o jego stanie

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolna od wad

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, zgodnie z ustawa kodeksu cywilnego

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy

5. Zaleca się dołączenie protokołu reklamacyjnego, w którym znajdzie się informacja z danymi Klienta składającego reklamację, zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, w tym datę oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

7. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

12. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

§ 13

Dane osobowe w Sklepie Internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od Sprzedawcy ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

§ 14

Informacja o polityce plików typu COOKIES

1. Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Przed rozpoczęciem transakcji prosimy o zapoznanie się z regulaminem sklepu

Śledź nas na Facebooku